PRESET CAMERA RAW - LIGHTROOM - CAPTURE ONE

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

Preset màu là những cài đặt và tinh chỉnh sẵn dùng để Blend màu nhanh trong Camera Raw, Lightroom, Capture One

Preset màu dùng cho Camera Raw

Preset màu dùng cho Lightroom

Preset màu dùng cho Capture One

Ko nên mua Preset màu nếu bạn đã biết Blend màu (Color Grading)

Những người mới nên mua Preset màu để sử dụng Blend màu nhanh

PROFILE CHO MÁY ẢNH

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua

ẢNH TIỆC

GIÁ : 99.000 VND

 

mua