PORTRAITURE BẢN VĨNH VIỄN

PORTRAITURE 2 PHOTOSHOP

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 3 PHOTOSHOP

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 3&4 PHOTOSHOP

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 2 LIGHTROOM

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 3 LIGHTROOM

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 3&4 LIGHTROOM

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 2 CAPTURE ONE

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 3 CAPTURE ONE

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

PORTRAITURE 3&4 CAPTURE ONE

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

Portraiture là Plugins Photoshop làm mịn da tốt nhất hiện nay cho ảnh chân dung, ảnh cưới, ảnh tiệc sự kiện….

Portraiture hỗ trợ Plugins Photoshop, Lightroom, Capture One

Hỗ trợ tạo Action chạy mịn da hàng loạt cho ảnh tiệc sự kiện bằng Portraiture

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường