ON1 PORTRAIT AI BẢN VĨNH VIỄN

ON1 PORTRAIT AI WIN

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

ON1 PORTRAIT AI MAC INTEL

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

ON1 PORTRAIT AI MAC M

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường