THAY ĐỔI GIAO DIỆN MAGIC BOX PANEL

MAGIC BOX PANEL CÓ RẤT NHIỀU GIAO DIỆN ĐẸP MẮT CHO PHÉP KHÁCH HÀNG THAY ĐỔI THEO SỞ THÍCH CÁ NHÂN

THIẾT KẾ MẶC ĐỊNH CÙNG GIAO DIỆN VỚI PHOTOSHOP CÓ THỂ THAY ĐỔI GRAY SANG BLACK, GIAO DIỆN PHẲNG 2D VÀ GIAO DIỆN 3D

HƯỚNG DẪN

GIAO DIỆN MẶC ĐỊNH thay đổi theo giao diện của photoshop

GIAO DIỆN TÙY CHỈNH CÁ NHÂN HÓA